תקנון אתר האינטרנט 

1. מבוא 
הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של הסוכנות לשינוי גישה (2020) ("הסוכנות") על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה. 

2. הגדרות 

2.1. "האתר" - אתר האינטרנט של הסוכנות שכתובתו: www.ronandrona.com
2.2. "התקנון"- תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי הסוכנות. 
2.3. "מנהל האתר"- שירות הלקוחות של הסוכנות שפרטיו כאמור בסעיף 9.2 להלן. 
2.4. "רישום לאתר"- הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר. 

3. הוראות שימוש באתר 

3.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. 
3.2. במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני. 
3.3 אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו. 
3.4. הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום. 
3.5. לקוח שנרשם לאתר אחראי לעדכן את הסוכנות בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. הסוכנות לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור. 
3.6. לקוח שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מהסוכנות מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של הסוכנות ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהסוכנות כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת לסוכנות. 
3.7. אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי. 
3.8. הסוכנות והנהלת האתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה. 
3.9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת. 

4. הזמנת מוצרים באתר ואספקתם

4.1. טרם הגעה לאיסוף עצמי, מומלץ להתקשר ולברר האם הספר קיים במלאי.
4.2 גולשי האתר יהיו זכאים לעתים למבצעים והטבות ייחודיים לגולשי האתר בלבד, כפי שיפורסם על ידי הסוכנות מעת לעת. מובהר כי כמות, תנאי וטיב המבצעים וההטבות נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של הסוכנות. 
4.3. מובהר כי המחיר באתר הוא המחיר המוצע לצרכן לאחר ההנחות הניתנות באתר.
4.5. כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות חשבון PAYPAL או בתשלום בכרטיס אשראי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, תווי שי, תווי קניה, נקודות, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות) אלא אם נקבע אחרת בתקנון מיוחד עבור כך. ברכישה באתר, מוותר בזאת הגולש באתר על כל זכות לרכוש מוצרים באתר באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל. 
4.6. מדיניות התשלומים לרכישה בכרטיס אשראי באתר: מומלץ ליצור קשר עם הנהלת האתר לסידור אפשרויות התשלום. 
4.7. בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי הסוכנות. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי. 
4.8. הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח תוך 3 ימי עסקים מעת אישור התשלום. ניתן להתעדכן בסטטוס ההזמנה בפניה טלפונית לשירות הלקוחות של הסוכנות.
4.8. זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם: (1) באמצעות שירות שליחים עד בית הלקוח – בתוך 2-10 ימי עבודה ובעלות 25 ₪. (3) באמצעות דואר רשום בעלות של 15 ₪. (3) באמצעות דואר אוויר לחו"ל – בתוך 21 ימי עבודה ובהתאם למשקל ההזמנה.
4.9 בביצוע הזמנה לחו"ל, ייתכן שיושתו על המוצר שהוזמן מיסים, היטלים ו/או תשלומים שונים החלים במדינה אליה הוזמן המוצר. תשלומים אלה יחולו על הלקוח בלבד. 
4.10.מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המבצעים וההטבות המפורסמים באתר בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לאחר פרסומם באתר האינטרנט. 

5. מדיניות החזרת מוצרים שנרכשו באתר 

5.1. בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של הסוכנות, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, ניתן להחזיר כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט.

5.2. לקוח המעוניין בקבלת החזר כספי עבור מוצר שנרכש באתר האינטרנט יוכל לקבלו בפניה לשירות הלקוחות של הסוכנות ובכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) המוצר נרכש בסכום גבוה מ-50 ₪. (3) יש ברשות הלקוח פתק החלפה ו/או קבלה. (4) ניתן להחזיר את המוצר ולקבל תמורתו החזר כספי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים. 
5.3. אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאי סעיף 5.2. לעיל ובהתאם לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה המקורית, בפניה לשירות הלקוחות של הסוכנות. 
5.4. מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר. 

6. קניין רוחני 

6.1. הסוכנות הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר האינטרנט ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת הסוכנות בכתב ומראש. 
6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הסוכנות, אלא אם הסוכנות התירה זאת במפורש בכתב ומראש. 

 

7. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר 

7.1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של הסוכנות. 
7.2. הסוכנות לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הסוכנות; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בסוכנות ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם הסוכנות ו/או עם מי מטעמה; (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר.ללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי הסוכנות בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור. 
7.3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת הסוכנות, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של הסוכנות או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות הסוכמות; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של הסוכנות והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. הסוכנות לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 
7.4. לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 
7.5. לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של הסוכנות ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של הסוכנות. 

 

8. אחריות 

8.1. הסוכנות ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב. 
8.2. הסוכנות אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור. 
8.3. הסוכנות ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא הסוכנות רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו הסוכנות ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי הסוכנות ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור. 
8.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. הסוכנות ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. הסוכנות ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את הסוכנות ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד הסוכנות ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 

 

9. דרכי התקשרות 

9.1. דרכי ההתקשרות עם הסוכנות ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי הסוכנות ומנהל האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי. 
9.2. דרכי ההתקשרות עם הסוכנות ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של הסוכנות שאלו הם פרטיו: 

 

שירות הלקוחות של הסוכנות
ronandronabook@gmail.com

שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).


10. כללי 

10.1.יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנוני מבצעים והנחות שיפורסמו מעת לעת של הסוכנות. 
10.2.הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת הסוכנות או באתר. 
10.3.הסוכנות רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות הנחות, מבצעים וכיוצ"ב. 
10.4.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של הסוכנות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
10.5.האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד. 
10.6.כל התנהגות של הסוכנות ו/או מנהל האתר לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה. 
10.7.מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 
10.8.לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות, שפרטיו לעיל. 

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר וקריאה נעימה.

 

הירשמו לעדכונים, מבצעים וחדשות טובות

ronandronabook@gmail.com

Tel: 052-4576146 050-6678856

התע"ש 27, גבעתיים

  • Facebook Black Round

© 2020 הסוכנות לשינוי גישה